วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เครื่องดักฟังข้างห้อง กับ ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน ตอนที่ 2

อดีตพลพรรคคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมากหรือโดยทางปฏิบัติแทบจะทั้งหมด ล้วนได้รับการยอมรับกลับเข้าสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมิเกียรติบางท่านก็เป็นนักวิชาการและท่านอื่นๆ ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ บางทีลิงนี้อาจไม่เกิดขึ้นในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทยเท่านั้น บุคลิกภาพของคนไทยอันกอปรด้วยความเมตตา ความเป็นมิตรและความปรับตัวยืดหยุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคิดทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนา จะต้องมีส่วนสำคัญในผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบต่อจิตวิญญาณสังคมไทยประเทศไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการทำให้ทันสมัยส่งผลให้ช่องว่างทางสังคมแผ่กว้างออกไปทุกขณะ สังคมชนบท    กำลังล่มสลาย ขณะที่ในเมืองเกิดการกระจุกตัว เครื่องดักฟังราคา เกิดอาชญากรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง การค้าประเวณี การละเมิดสิทธิเด็ก โรคเอดส์ วิกฤตการณ์ทางสิงแวดล้อม ทำไมพระพุทธศาสนาไทยและความคิดทางจิตวิญญาณจึงไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางคิลธรรมได้ล่ะ?การเข้ามาของลัทธิวัตถุนิยมที่ท่วมท้นโลก ได้มีพลังอย่างรุนแรงและเป็นไปอย่างค่อนข้างฉับพลัน ส่งผลไปในทางปฏิบัติ จนไม่มีสังคมใดจะสามารถต้านทานได้ปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุด ซึ่งได้ทำให้ขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยลดลงคือ การขาดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เรามีบทเรียนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งแล้วว่า  ดักฟังเสียง ปัจเจกบุคคลหรืออารยธรรมใดที่ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ย่อมจะเสือมสลายไปพระพุทธศาสนาไทยได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากรัฐมาตั้งแต่แรกของการเผยแผ่เข้ามาในดินแดนนี้ โดยรวมแล้วคนไทยเรามักเรียนรู้พระ-พุทธศาสนาผ่านทางจารีตประเพณี ซึ่งนั่นอาจจะเพียงพอสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มิการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจำต้องมิการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยภายหลังจากรัฐได้แยกการคืกษาออกจากวัด (Secularization) เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ทั้งระบบปริยัติคิกษาและการคืกษาในระบบโรงเรียนได้กลับกลายเป็นปัญหาขึ้นมา การคิกษาของคณะสงฆ์จะเน้นที่การแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นหลัก โดยละเลยที่จะคิกษาให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในลังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิกษาในระบบโรงเรียนได้ละเลยการทำความเข้าใจและความชาบซึ้งในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไปมาก ความอ่อนแอในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้!ด้ส่งผลให้จิตวิญญาณของพุทธคาสนิกในสังคมไทยลดน้อยลงกระแสการพัฒนาด้านจิตวิญญาณในอนาคตในท่ามกลางความมืดมนก็พอมีแสงสว่างอยู่บ้าง ดังรายละเอียด 5ประการ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
1.    การอุบัติขึ้นของนักปราชญ์พุทธไทยสองท่าน ได้มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสำคัญยิ่งเกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย
2 รูป คือท่านแรก คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้อธิบายคำสอนทางพระ-พุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ด้วยปัญญาญาณ และความกล้าหาญอันสูงส่ง บทบาทของท่านมีความสำคัญเทียบเท่า หรือจะมากกว่าบทบาทของพระพุทธโฆษาจารย์นักปราชญ์ซาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงเมื่อพันปีที่แล้วอีกท่านหนึ่งคือ พระธรรมปีฎก (ประยุทธ์ ปยุต.โต) เครื่องดักฟังออนไลน์ ผู้ซึ่งได้จัดแจงเรียบเรียงหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบในลักษณะที่คนร่วมสมัยจะเข้าใจได้ง่ายผลงานของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านได้กระตุ้นให้เกิดกระแสการเรียนเมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
3.    ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธมีมากขึ้น สมาธิภาวนาเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ในการคืกษาพระพุทธศาสนาการคืกษาแต่เพียงทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการที่จะท่าให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนาได้ ขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนเกี่ยวกับความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับการได้สมาคมกับศูนย์วิปัสสนาที่กำลังก่อตั้งขึ้นในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
4.    การนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพันฟูพัฒนาขุมชนและการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เพื่อเป็นการขจัดปัญหาทางสังคมและการท่าลายสิงแวดล้อมในชนบท อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีการจัดการกับปัญหาแฟนมีชู้อย่างถาวร

 เป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการขาดสารอาหารที่ให้แคลอรี่และโปรตีน 5 การจำกัดการบริโภคโปรตีนในคนไข้มะเร็ง จะไม,ส่งผลกระทบถึงองค์ประกอบหรืออัตราการเติบโตของเนื้องอก แต่มันจำกัดความสบายในชีวิตของคนไข้ 6ยาต้านมะเร็งที่ใช้กันอยู่ทั่วไป คือเมโธเทร็กเซท (methotrexate) ซึ่งเข้ารบกวนเมตาโบลิซึมของฟอเสท (ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง)    นักวิทยาศาสตร์มากมายเดากันว่า ฟอเสทในอาหารอาจเร่งการเติบโตของมะเร็งไต้ แต่ความจริงไม1ได้เป็นอย่างนั้น จากการทดลองกับสัตว์นั้น แม้จะงดฟอเสทในอาหารของมันเนื้องอกของมันก็ยังโตต่อไปอยู่ดี7 อันที่จริงแล้ว ในสัตว์ที่ปล่อยให้อดนั้น เนื้องอกจะโตเร็วยิ่งกว่าในสัตว์ที่บำรุงเลี้ยงอาหารเสียอีกซึ่งก็บ่งชี้ถึงความทรหดของมะเร็งในการเกาะกินร่างกายผู้ป่วย 8    การศึกษาอื่นๆ ได้พบว่า สภาวะแวดล้อมที่มิฟอเสทตา สามารถกระต้นให้ดีเอ็นเอที่

“เปราะ” ไปกระทำการให้มะเร็งแพร่ลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ในขณะเดียวกัน เราก็กินอาหารบางอย่างในปริมาณมากอย่างน่าตกใจ  เครื่องดักฟังดิจิตอล อาทิไขมัน เกลือ นํ้าตาล คอเลสเตอรอล อัลกอฮอล์ คาเฟอีน สารเสริมใส่ตกแต่งอาหารและสารพิษสิ่งผิดๆ ที่มากเกินไปนี้ เมื่อประกอบกันเข้ากับสิ่งที่ถูกต้องที่น้อยเกินไปก็ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสังขารมากมายในสัดส่วนที่มากเหมือนกับโรคระบาดอยู่ในประเทศนี้ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานการบริการด้านสุขภาพและมนุษย์ (Department of Health and Human Services)ศูนย์ควบคุมโรค บัณฑิตสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมการแพทย์อเมริกันสมาคมอาหารอเมริกันและหน่วยงานด้านสาธารณสุขใหญ่ๆ เกือบทุกแห่ง ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า อาหารเป็นตัวการสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เรามีอยู่แพร่หลายทั่วไปมากที่สุด ขายเครื่องติดตาม  รวมทั้งมะเร็งอาหารตามแบบฉบับที่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรับประทานกัน เป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ทว่ามีเส้นใยและผักในปริมาณตร “เนื้อ มันฝรั่งและเกรวี่”คือสิ่งที่คนไข้มากมายรับประทานเพื่อยังชีพ    ข้อมูลที่กระทรวงเกษตรกรรมของสหรัฐรวบรวมมาจากซาวอเมริกัน 11,000 คน แสดงว่า ไม่ว่าจะในวันใดๆก็ตาม มีคนอเมริกันไม่ได้กินผลไม้เลยไม่'ได้กินผักตระกูลครู'ซิฟเฟอรัสเลยไม่ได้กินผลไม้หรือผักที่อุดมด้วยวิตามินซีเลยไม่ได้กินผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินเอไม่ได้กินอาหารจากธัญพืชอย่างเช่นขนมปังหรือซีรีลร่างกายของมนุษย์มิความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งบางครั้ง ก็เกิดผลเสียแก่เราเอง    ไม่มีใครตายตั้งแต่ตอนที่สูบบุหรี่มวนแรกหรือดื่มเครื่องดื่มมีนเมาแก้วแรกในตอนคํ่า หรือตั้งแต่ในสิบปีแรกที่กินอาหารไม่ถูกอนามัยการที่เรารอดชีวิตผ่านสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนนี้มาได้ทำให้เราหลงเข้าใจไปผิด ๆว่าเราจะทำอย่างนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ หามิได้ การขาดสารอาหาร อาจจะเป็น สิ่งที่จะแจ้งโจ่งครึ่มได้ เหมือนอย่างที่เราเห็นเด็กทารกที่กำลังตายเพราะขาดอาหารในประเทศในโลกที่สาม    การขาดสารอาหารยังสามารถมีลักษณะแยบคายยิ่งกว่านั้นได้อีกมากเช่นกันลำดับเหตุการถ่มีนการขาดวิตามินที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

1.    ขั้นแรก ลดคลังเนื้อเยื่อและการถ่ายปัสสาวะถดถอย

2.    ชีวเคมี ลดกิจกรรมของเอ็นไซม์อันเนื่องจากมีโคเอ็นไซม์ (วิตามินต่างๆ) ไม่เพียงพอ การถ่ายปัสสาวะ อยู่ในระดับน้อยมาก

3.    สรีรวิทยา ผลกระทบทางด้านพฤติกรรม อย่างเช่นนอนไม่หลับหรือง่วงซึม หงุดหงิดรำคาญ ควบคู่มากับความเบื่ออาหารและนํ้าหนักลด ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ ระบบการเผาผลาญอาหารมีการปรับเปลี่ยนเพราะยา และสมรรถนะของระบบภูมิคุ้มกันลดลง

4.    มีอาการ ปรากฎอาการขาดสารอาหารต่างๆ ตามที่ผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์มองเห็นตั้งแต่ในช่วงพัฒนาของศาสตร์ด้านโภชนาการการศึกษาของฟรามิงแฮม ที่ทำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประกาศว่า“วิถีชีวิตของเรา เกี่ยวพันกับหนทางไปสู่ความตายของเรา”   

อาหารตามแบบฉบับที่ให้คนไข้รับประทานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มักจะทำให้สภาพขาดสารอาหารยังดำเนินต่อไป หรือยิ่งเลวร้ายลงไปอีก    ในขณะที่คนอเมริกันมากมายกินมากเกินไป แต่คนส่วนใหญ่ ก็ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเช่นกันหากว่าโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถปัองกันโรคมะเร็งได้ระหว่าง 30 ถึง90 % แล้ว มันไม่ดูเป็นการโง่เขลาดอกหรือ ที่จะยังคงป้อนอาหารให้กับคนไข้มะเร็ง ด้วยอาหารชนิดเดียวกับที่ชักนำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาตั้งแต่แรก?การขาดสารอาหารในหมู่คนไข้มะเร็งคนไข้ตามโรงพยาบาลมีอยู่ราว ติดตามรถยนต์ 25-50% ที่ขาดสารอาหารโปรตีน การขาดสารอาหารโปรตีนชักนำไปสู่การเพิ่มอัตราการตายและทำให้การผ่าดัดล้มเหลว(คือตายในระหว่างหรือหลังการผ่าดัด เพราะร่างกายไม่แข็งแรงพอ) เพราะภมิค้มกันลดลง อัตราการเยียวยาบาดแผลลดลง การทำงานของหัวใจแย่ลง มี  การตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีและรังสีลดน้อยลง มีการสังเคราะห์พลาสมาโปรตีนลดลง และโดยทั่วไปแล้ว ชักนำให้เกิดความอ่อนแอและซึม    คนไข้มากมายขาดสารอาหารมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล และอีก 10% มาขาดสารอาหารเอาในทันทีที่มาอยู่โรงพยาบาล การใช้สารอาหารช่วยประทังชีวิต ดังในกรณีของการให้สารอาหารจากบริเวณรอบนอก (หมายถึงที่ไม่เกี่ยวกับกระเพาะ-ลำไส้) ได้เป็นที่ปรากฎแล้วว่า จะลดระยะเวลาการต้องอยู่โรงพยาบาลลงไปได้ 30%การลดนํ้าหนักชักนำไปสู่การลดโอกาสความอยู่รอดของคนไข้ การขาดสารอาหารโดยทั่วไป ตามที่ผู้เชี่ยวชาญที่'โรงพยาบาลเอ็ม.ตี. แอนเดอร์สันในฮูสตันระบุไว้ประกอบด้วยการขาดโปรตีน แคลอรี ไธอามีน ไรโบฟลาวิน ไนอาชิน ฟอเลทและวิตามินเคตังนั้น โภชนบำบัดหรือการใช้สารอาหารช่วยในการบำนัดรักษา จึงมีสองช่วงแยกกันคือ1.    รับคนไข้ที่ขาดสารอาหารจนมีอาการปรากฎมาทำให้อยูในสถานะ “ปกติ”2.    รับคนไข้ “ปกติ” ที่อาการขาดสารอาหารบังไม่ปรากฎ มาทำให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายปฏิบัติงานได้ “ตีที่สุด” เท่าที่ได้ทดสอบกันมานั้น มีสารอาหารอย่างน้อย 2-3 อย่าง ที่ดูเหมือนว่าจะมีการตอบสนอง “อย่างขื้นอยู่กับปริมาณ”นั้นคือ การให้คนไข้รับประทานมากกว่าระตับที่แนะนำให้รับประทานประจำวันจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำงานได้เกินระดับ ติดตามตัวบุคคล “ปกติ”ไม่เฉพาะการขาดสารอาหารเท่านั้นที่เป็นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ซาวอเมริกัน“ปกติ” หากในหมู่คนไข้โรคมะเริงนั้น มีการขาดสารอาหารกันแพร่หลายที่สุดทฤษฎีหนึ่งที่บังคงเชื่อกันไม่ราข้อมาหลายสิบปีก็คือว่า    เราสามารถทำให้เนื้องอกมันอดอาหารตายจากร่างกายไปได้    แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆเนื้องอกนั้น ทนทานต่อความอดอยากมาก และการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การขาดสารอาหารทั่งเฉพาะชนิดและโดยรวม เป็นโทษแก่ผู้ป่วยมากกว่าตัวมะเริงในผู้บัวย4 การขาดสารอาหารแท้ๆ (ที่เรียกว่า คาเคืกเชีย-cachexia) เป็นตัวการที่ทำให้คนไข้มะเร็งอย่างน้อย 22% และอย่างมากถึง 67% ต้องถึงแก่ความตายคนไข้มะเร็งถึง 80% ของทั่งหมด มีระดับอัลบูมีนในเชรั่ม (นาเลือด) ลดลง ซึ่ง


เครื่องติดตามตัวขนาดเล็ก 
 https://www.youtube.com/watch?v=wKN5Yp7PcCk&feature=youtu.be

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเลือกเครื่องอัดเสียงที่มีคุณภาพ และ การใช้งานตลอดจนการดูแลรักษาว่าเมื่อไปถึงแล้วเขียนข่าวแล้วก็รีบออกมาหาอาหารกลางวัน ซึ่งแถวนั้นหาได้ง่าย เพื่อจะได้เตรียมออกตระเวนในเวลาบ่าย ภายในสำนักงานนั้นคึกคักไม่น้อยเลย คุณทนงและคุณพูนศิลป็และใครต่อใครมากันพร้อมหน้าทีเดียวผมไม่ได้เล่าหรือข้ามไปนิดหนึ่งก็คือ ห้องโถงชั้นบนอันเป็นห้องกองบรรณาธิการนี้มีโต๊ะยาวตั้งอยู่กลางห้อง นักข่าวจะใช้โต๊ะนี้เขียนข่าวทางสำนักงานมีกระดาษที่ตัดขนาด เอ sr วางเอาไว้ ทุกคนจะใช้ดินสอเขียนข่าว ฉะนั้น จะมี “กบ” เหลาดินสอตั้งล็อกเอาไว้ที,โต๊ะนี้และโต๊ะทำงานของคนที่ต้องมีโต๊ะนั่งอีกบางคนผมรื้อลิ้นชักความทรงจำออกมาในช่วงเวลานี้อันเป็นช่วงเวลาที่“นักข่าว” มีอุปกรณ์จะเรียกว่าให้ความสะดวกต่อการทำงานอย่างมากอย่างแรกคือ ไมค์อัดเสียง  กล้องถ่ายภาพที่ผมบอกถึงรายละเอียดไว้บ้างแล้ว ประการต่อมาก็คือไม่มีเครื่องเทปอัดเสียง ไม่มีโทรคัพท์หรือที่เรียกว่า “โมบาย”ประจำตัวที่พร้อมจะติดต่อกับใครหรือที่สำคัญกับทางสำนักงานได้สะดวกแถมกังมีวิทยุพิเศษที่สามารถจะรู้ว่า เกิดเหตุอาชญากรรมในท้องที่ใดหรือแม้แต่การประสานงานกับหน่วยวิทยุของกองบัญชาการตำรวจนครบาลลองติดตามหรือดูลิ้นชักความทรงจำของผมที่จะพาไปพบกับการทำงานที่มีความแผกผิดจากปัจจุบันไม่น้อยทีเดียวกล้บไปหาการตระเวนภาคบ่ายในวันดีเดย์ต่อไป ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนเราได้พบรถตระเวนข่าวของ “นักข่าวพิมพ์ไทย” ที่หน้าสถานีตำรวจพญาไท เป็นรถจี๊ปเหมือนกัน บนรถมีคนเต็มดูเหมือนจะถึงหกคนเสียด้วยช้ำไป ต่างฝ่ายต่างมองกัน ตำรวจที่เป็นสิบเวรที่นั่นเห็นเราเดินขึ้นโรงพักจะทักว่า โปรแกรมอัดเสียง  “พิมพ์ไทยเพิ่งไปเมื่อกี้”

“แล้วมีข่าวอะไรหรือเปล่าครับ” ผมถือโอกาสถามเอาดื้อๆ สิบเวร  ผู้นั้นส่ายหน้า ผมเร่เข้าไปที่โต๊ะเสมียนเวรซึ่งอยู่ต่อจากโต๊ะสิบเวร ผมรีบยกมือไหว้และแนะนำตัวเมื่อเห็นเสมียนเวรจับตามอง แล้วผมก็เห็นการส่ายหน้าเหมือนกัน มันคงไม่มีข่าวจริงๆ ก็ได้ หรืออาจจะมีแต่เราไม่สามารถรู้ก็'ได้ ลองคิดดูว่าจากเมื่อคืนจนเช้าและมาถึงบ่าย ไม่มีข่าวเกิดขึ้นสักข่าวหนึ่งเชียวหรือ?เราตระเวนต่อไป จากพญาไทแล้วไปดุสิตซึ่งมักจะไม่ค่อยมีข่าวจากนั้นก็จะแวะเข้าสามเสนแล้วตรงดิ่งมาที่ชนะสงคราม ที่นึ่มีสารวัตรและรองสารวัตรที่อยู่ข้างค่อนข้างใจดี โอภาปราศรัยด้วยความยิ้มแย้มผู้เป็นสารวัตรคือคุณจ0ารัส มังคลารัตน์ ยศขณะนั้นน่าจะเป็น พ.ต.ต. ส่วนรองสารวัตรคือคุณเสมอ  เครื่องอัดเสียงดิจิตอล ดามาพงต์ ผู้ชึ่งมีบุตรเขยเป็นนายตำรวจเหมือนกันดำรงยศถึง พ.ต.ท. แล้วลาออกมาดำเนินการธุรกิจเป็นพัน-เป็นหมื่นล้าน แถมยังเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก...ครับ, คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้นเอง นายตำรวจทั้งสองแห่งชนะสงครามทำคดีสำคัญเอาไว้เป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลย เอาไว้ถึงตรงนั้นค่อยเติมรายละเอียดให้มากขึ้นเท่าที่ความทรงจำจะพอรื้อค้นได้จากชนะสง.ครามเราจะเลี้ยวลงมาที่นางเลิ้ง เป็นสถานีที่ว่ากันว่าเป็นท้องที่มีอาชญากรรม1ไม่น้อย คือมีทั้งเรื่องชนิดที่เราเรียกกันเองว่า“ตีหัวหมา-ด่าแม่เจ๊ก” ไปจนถึงฆาตกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งของนักเลงหัวไม้ เป็นแหล่งมั่วสุมของคนติดยา ('ฝืน) เป็นที่หลบซ่อนของ “มือปีน” เครื่องบันทึกเสียงประชุม เดินเข้านางเลี้งสิบครั้งจะไม่มืข่าวเพียงสองครั้งเป็นอย่างมาก อาศัยที่ตีสนิทกับนายตำรวจคนหนึ่งที่จะเห็นหน้าทุกวันแม้จะไม่ได้เข้าเวรกลางวันก็จะพบในตอนบ่ายเสมอ “เป็นรองสารวัตรที่ขยันมาก” ตำรวจที่นั้นบอก นายตำรวจผู้นี้คือคุณมนต์ชัย พันธุคงชื่น มั่นเองความทรงจำของผมหายไป ไปรื้อค้นที่หอสมุดแห่งชาติก็พบว่า

ตั้งแต่ ๒ร: มิถุนายน ๒ร:๙๓ ไปจนถึงสิ้นเดือน หนังสือพิมพ์เดลิเมล์รายวันไม่มี แต่เริ่มต้นของแฟ้มที่เก็บคือตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒ร:๙๓ เป็นต้นไป ขออนุญาตโมเมเอาเลยว่า จึงไม่มีทางรื้อความทรงจำมาเล่าให้ฟัง...แต่ความทรงจำในการทำงานในสำนักงานนั้นมีอยู่อีกไม่น้อยขอสรุปเอาว่า ในเจ็ดวันแรกนั้นงานข่าวของผมมีอะไรน่าสนใจและยังจำได้ก็เพียงข่าวเดียวเท่านั้นและเป็นข่าวใหญ่ เป็นข่าวที่ต้องประจันหน้ากับนักข่าวพิมพ์ไทยชนิด “ไม่มองหน้ากัน” เลยทีเดียวข่าวที่ว่านี้คีอ ข่าวนางพยาบาลฆ่านายแพทย์หนุ่มตายที่โรงพยา-บาลจุฬาลงกรณ์ ผมได้ข่าวนี้ที, ร.พ.กลาง ตัดสินใจเดินทางไปทันที...เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลจุฬาฯ นั้น ผมได้เห็น “พิมพ์ไทย” อยู่ที่นั่นแล้ว เท่าที,รู้จักก็คือคุณพหล หงสกุล ช่างภาพผู้เคยไปบ้านผมพร้อมกับ ม.ล.ต้อยชุมสาย และคุณไชยยงค์ เครื่องบันทึกเสียงราคาถูก  ชวลิต ที่ยังเป็นช่างภาพอยู่ โดยบุคคลทั้งลามบอกผมในเวลานั้นว่า “เดินสายมาเยี่ยมเยียนนักข่าวท้องถิ่น” และดูเหมือนจะมี “นายรำคาญ” ร่วมมาด้วยเพราะตอนที่ ม.ล.ต้อยขอตัวเข้าห้องล้วมซึ่งบ้านที่อยู่สะพานหลวงจะมีล้วมลักษณะเมื่อถ่ายก็จะหล่นในเลน พอนํ้าทะเลหนุนก็จะพัดเอาออกไป ม.ล.ต้อยหายไปพักหนึ่งเมื่อเดินกลับมานั้นปรี่ไปหาคุณประหยัด ศ.นาคะนาท หรือ “นายรำคาญ” ว่า “ผมนึกชื่อเรื่องออกแล้วชื่อนั้าลึกเป็น1ไง ดีไหม”


เครื่องบันทึกเสียง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การติดการเชื่อมต่อไว้ในเครื่องอัดเสียง


 แต่ที่รู้ก็คือผมไม่ค่อยชอบหมอนี่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเฮชุสปิดเสียงเพลง ถือไมโครโฟน และเริ่มขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะกระตุ้นให้ทุกคนออกเดินทางและไปจับจ่ายเงินท,องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ หรือถ้ามันอยู่ในอำนาจของพวกเขาละก็ ช่วยโหวตให้อังกฤษในการเลือกเมืองท่องเที่ยวของโลกที่กำลังจะมาถึงนี้กได้ เขากลับเริ่มอธิบายว่า เคลียร์วิวนั้นไม่ได้เป็นโรงแรมธรรมดาทั่วไป แต่มันถูกขัดสีฉวีวรรณใหม่ด้วยมาตรฐานสูงสุดของการออกแบบตกแต่งภายใน และคอนโดมิเนียมริมหาดมากมายทั้งหมดนั้นก็จะเปิดขายในอีกไม่ช้า เขาบอกว่าคืนนี้เป็นโอกาสของทุกคนที่จะรีบวางมัดจำและรับส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์ ยังมือะไรอีก...สำหรับใครที่ต้องการก็สามารถเข้าชมตัวอย่างได้ที่ห้องสตูดิโอห้องหนึ่งซึ่งเพิ่งทำเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย เขายกมือขึ้น แล้วขึ้ไปยังแสงไฟเพียงแห่งเดียวนอกเหนือจากแสงนีออนตรงชั้นบน...ห้องของผมนั่นเอง เครื่องบันทึกเสียงการประชุม “ตัวแทนของโกสเดนบีช เรืยสเตอร์สยินดีที่จะนำท่านชมรอบๆและอธิบายแบบแผนการจำนองครับ” เขาพูด จากนั้นก็เริ่มต้นพูดใหม่เหมือนเดิมทั้งหมดเป็นภาษาสเปนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยก่อนที,ผมจะได้ถาม ผู้หญิงคนหนึ่งที่ แต่งหน้าหนาเตอะ สวมสร้อยไข,มุกเม็ดยักษ์ และกางเกงสูทที่ดูจะผิดฤดูกาลก็เข้ามาคว้าตรงแขนซ้ายของผมและเริ่มดึงผมออกมา“เราต้องไปที่การแสดงถัดไปแล้ว” เธอพูด

 “อ้อ ลืมไป...สวัสดีค่ะฉันแองเจลา ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของโกลเดนบีซค่ะ” เธอยิ้มและยื่นมือที่มีกรงเล็บสีชมพูแวววาวเหมือนสัตว์ออกมา ผมจับมือทักทายโดยระวังไม่ให้โดนเสียบด้วยกรงเล็บของเธอ“แต่...” ผมมีคำถามเป็นล้าน แต่ไม1มีข้อไหนเลยที่จะทำให้เธอสนใจ“การแสดงถัดไปจะเริ่มในสิบนาทีนี้และมีบาร์บีคิวนะ” เธอพูด  เหมือนกับผมจะทำใหไส้กรอกหมดรสชาติได้ ถ้ายังปล่อยให้เธอรอเธอผลักผมขึ้นรถมินิบัสคันหนึ่ง ซึ่งเ'พือน'นักเต้น'ของผมกำลังคอยอยู่อย่างสะดวกสบายทำมกลางแอร์เย็นๆ พวกเขาปลาบปลื้มอยู่กับความสำเร็จ เฝ็าหวนคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการแสดง โดยไม่ตระหนักถึงความกังวลของผมเกี่ยวกับเรื่องคอนโด-การโหวต-อเล็กซา-ไอ้หนุ่มปริศนาที่เกิดขึ้นตลอดหัวคํ่าเลย  แอพบันทึกเสียง คุณแมรื่ตัวน้อยหยิบโค้กขวดหนึ่งมาใส่มือผม ผมดื่มไปอึกหนึ่ง แล้วแหวะออกมาทันทีจนเลอะกระโปรงคิลต์ของเจ้คไปหมด มันเป็นวิสกี้อุ่นๆ อย่างดีครับผมอาจจะเต้นได้อย่างชาวสกอตคนหนึ่ง แต่ผมยังไม่อาจดื่มได้อย่างเขา5.เมื่อเรามาถึงถนนถัดไป เสิยงเพลงลาดินจากระบบเครื่องเสียงก็ถูกแทนที่ทันทีด้วยเสียงโหยหวนของปีสกอต และเราก็ปรากฏตัวออกมาจากมินิบัส เหมือนร็อกสตาร์ที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์มายังหลังเวทีในเทศกาลดนตรีที่นึ่มืความเป็น 'วู้ดสต๊อก ’ น้อยกว่ากองฟืน เครื่องเสียงถูกจัดวางไว้หน้าบังกาโลเก่าจนเกือบพังแห่งหนึ่งที่ทำจากหินสีเทาเต็มไปด้วยรูพรุนและไม่ได้ทาสี มีสนามล้อมรั้วที่เต็มไปด้วยขยะจากการก่อสร้างและผ้าใบกันนํ้าที่พาดขวางจากหลังคา มันอยู่ห่างจากถนนสองสามหลาอยู่หลังพื้นที่จอดรถที,จะใช้เป็นสถานที่สำหรับการเต้นของเราและบาร์บีคิว แต่ละฝังของบังกาโลมืตึกอพาร์ตเมนต์สไตล์อาร์ตเดโคหลังเล็กตั้งอยู่ และผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงได้รอดพันจากการปรับตกแต่งให้สวยงามเหมือนเพื่อนบ้านขึ้นมาได้ ผมคิดว่าบางทีมันอาจเป็นบ้านของมหาเศรษฐีจอมเพี้ยน  เครื่องอัดเสียงราคา หรือไม่ก็ฆาตกรสังหารหมู่สักคน

“โอ้ว จ้าว” แมรี่พูดราวกับว่ากระท่อมโกโรโกโสนี้เป็นพระราชวังฝรั่งเศส“อย่าบอกนะ” ผมพูด “ว่ากลอเรืย เอสตาฟานเกิดที่นี่”“ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นบ้านที่ทำจากหินปะการัง มันเป็นลักษณะเด่นของบ้านในไมอามี”ผมสบตากับเจ้ค เขาไม่ค่อยประทับใจเหมือนผมเลย“มันน่าจะอายุสักแปดสิบปีนะ” จูเลียนาพูดผมหัวเราะ ให้ตายเหอะ ในฝรั่งเศสรถบางคันก็ไม่ได่ใหม่ไปกว่านี้หรอก“นี่ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานสำหรับเราเลยทีเดียว” ชวีอันนาครูประวัติศาสตร์อธิบาย “นี่เป็นหนึ่งในบ้านหลังแรกๆ ของเกาะนี้ สมัยที่ยังเป็นแค่เนินทราย”“ เครื่องบันทึกเสียงเครื่องอัดเสียง ดูสิ สัญญาลอยๆ แบบเดิมๆ” แมรี่พูด เธอชื้ไปยังป้ายที่ห้อยลงมาจากรั้ว มันเขียนไว้ตอนแรกว่า บ้านหลังนี้จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ๎ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายที่เลยมาแล้ว และเพิ่งจะถูกทาสีทับไปแบบคร่าวๆ ว่า ‘เมษายน’“ใช่'' ชวีอันนาพูด “พวกเขาพยายามจะทำลายที่ตรงนี้มาหลายปีแล้ว เพื่อสร้างคอนโดเพิ่มขึ้น”

เครื่องบันทึกเสียง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

สัญญาณเล็กๆ ในงานระลึกอัลเบิร์ต ตอนที่ 1


                                               .....บนเตียงก็กลายเป็นวันๆ แล้วเป็นอาทิตย์ แล้วก็เป็นเดือนๆ ปิดม่านตลอดเวลาจนไม่รู้วันรู้คืน ผมแทบไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันอะไรอาการนี้จึงช่วยชี้แจงเวลาที่หายไประหว่างสัญญาณแรกของอัลเบิร์ตกับสัญญาณที่ตามมาได้พอผมบังคับตัวเองให้ออกนอกบ้านได้ก็ทรงตัวไม่อยู่เลยตอนไปซื้อของที่ร้านซำก็พยายามแนกายไม่ให้ล้ม ไม่กี่ครั้งที่ผมลองเสี่ยงออกไปนอกบ้านดู ก็เผอิญไปเจอเข้ากับคนรู้จัก พวกเขาตกใจกลัวจังงัง พูดอะไรไม่ออก น้ำหนักผมลดลงไปเยอะมากใบหน้าผมคงประทับตราคำว่าตายไว้ชัดเจนแล้วมีบางอย่างข้างในบางอย่างที,เป็นความหวังเพียงน้อยนิดที่ทำให้ผมยืนหยัดสืบต่อไปได้ อาจเป็นสารจากอัลเบิร์ตละมังครับผมไม่มัวกลัดกลุ้มไปกับเวลาที่มันเสียไปแล้ว แต่กลับขอบคุณที่ตัวเองยังมีพื้นที่ปลอดภัยและสบายใจให้ตัวเองได้อยู่ เครื่องดักฟังในรถยนต์ ขอบคุณกระทั่งช่วงเวลาที่เจ็บแบบพอทนไหวหลังจากความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสผ่านพ้นไป แค่นี้ก็ช่วยเพิ่มศรัทธาได้แล้วว่าผมยังมีโอกาสหาย ผมกำลังไขว่คว้าหาจุดยืนตรงกลาง ระหว่างจุดที่อาจจะไม่ดีขึ้นแต่ก็จะไม่แย่ลงกว่านี้ มันเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างแรง แล้วพยายามตั้งจิตจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาที่เจ็บน้อยกว่าเดิมอย่างนั้นเลยครับ เมื่อไหร่ที่ผมหายใจแทบไม,ออก ก็จะเสือกเพ่งจิตอยู่กับความรู้สึกดีเวลาที่หายใจสบายไม่ลำบากอย่างนี้แทนแต่ก็มีบางช่วงเวลาบ้างเหมือนกันที่ผมอยากตาย ๆ ไปเสียทีคนตั้งมากมายตายได้เพราะติดเชื้อที่รุนแรงน้อยกว่าของผมเสียอีกถ้ามองจากมุมของแพทย์ทั่วไปแล้วผมไม่มีโอกาสรอดเลย ผมมีข้ออ้างทุกประการในโลกว่าสมควรจะฆ่าตัวตายไปได้แล้ว ทว่าลึกลงไปข้างในใจผม ประกายแห่งความหวังเพียงน้อยนิดนั่นเองที่ทำให้ผมยังรอดอยู่ได้อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ประกายนั้นแหละที่ช่วยเสริมกำลังใจที่จะขอมีชีวิตสืบต่อให้แข็งแกร่งขึ้นจริง ๆแซรอน ซอว์โทร.มาหาทุกวันและหมั่นมาเยี่ยมผมบ่อย ๆเธอมาช่วยย้ำความคิดเสมอว่าแล้ววันหนึ่งอาการปวยของผมก็จะหาย เธอยังเคี่ยวให้ผมจดจ่ออยู่กับสิ่งดีๆ ที่ได้รับ ถึงแม้จะเป็นการดีแค่ช่วงสั้นๆ ก็ตาม เพื่อนสาวคนนี้ช่วยผมให้ผ่านพ้นวันคืนอันยี่าแย่เลวร้ายมาได้ ด้วยการใช้จิตจดจ่ออยู่กับเวลาที่ดีและวันที่มีความสุขกว่าวันนี้ แค่หน้าต่างเปิดกว้างรับสายลมโชยก็มีค'วามหมายนักแล้ว ดักฟังเสียงโทรศัพท์ ไหนจะแลงตะวันส่อง ไหนจะต้นไม้เขียว ๆอีกเล่า แต่ละช่วงเวลาที่ไม่เจ็บไม่ปวดช่วยชุบจิตวิญญาณของผมให้กระปรกระเปร่าขึ้นมา แล้วในที่สุดผมก็พอมีวันที่สบายดีกับเขาบ้าง ร่างกายที่รุมด้วยปัญหาเริ่มตอบสนองการรักษาแล้วผ่านไปห้าเดือน ผมก็เริ่มออกนอกบ้านบ่อยขึ้น เริ่มจากการเดินเล่นแถวๆ ตึกอาทิตย์ละลองสามหน แล้วในที่สุดก็เริ่มออกไปทำธุระเล็กน้อยได้เอง ยามใดที่ผมไถลถอยหลัง แชรอนก็จะคอยเตือนผมว่าให้นึกถึงวันดีๆ เข้าไว้ ผมได้ความเข้มแข็งจากการคอยดุของเธอ แล้วก็เริ่มหายขึ้นได้อย่างช้าๆหลังจากอัลเบิร์ตตายไปได้หกเดือน ความโศกเศร้าก็เริ่มสร่างซา ผมเริ่มรักษาด้วยยาชุดใหม่ สภาพร่างกายค่อยๆ ดีขึ้นได้ความแข็งแรงกลับคืนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผมจึงกลับไปที่ยิมอีก แค่วิ่งสายพานห้านาทีก็แทบตาย แต่ครั้นเวลาผ่านไปผมก็ทำได้ถึงสามสิบนาที ผมรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นๆ ทุกที อาการก็พ้นตัวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ผมยกศวามดีเรื่องอาการดีขึ้นมากนี้ให้กับ  protease inhibitors ซึ่งเป็นยาตัวใหม่ที่มีอยู่ในตอนนั้น เม็ดเลือดของผมเริ่มเพิ่มขืนจนใกล้ถึงระดับปกติ รู้สึกเหมือนตัวเองได้รับโอกาสมีชีวิตอีกครั้งเหลือเกิน ผมอยากให้อัลเบิร์ตอยู่กับผมตอนนั้นด้วยจรงๆ ผมคิดถึงเขาบ่อยๆ ส่วนตอนที่ไม่ได้คิดถึงก็จะมีเหตุแปลกๆ มาให้เจอ เป็น “เรื่องบังเอิญ” บางอย่างที่มาช่วยเตือนให้ผมนึกถึงเขายกตัวอย่างเช่น กันหนึ่งผมกำลังเดินออกจากยิม เพลงของเบตต์ มิดเลอร์ “Wind Beneath My Wings” อุปกรณ์นักสืบราคาถูก ก็ดังมาจากลำโพงไม่ใช่ว่าผมไม่ซอบเบตต์ มิดเลอร์นะครับ แต่เผอิญเป็นคนไม่ค่อยสนใจฟังเพลงรักหวานซึ้งหรือเพลงพ้อพเท่าไหร่อยู่แล้วพอเดินไปขึ้นรถ ผมเปิดวิทยุค้างไว้อยู่ที่คลื่น 103.5 “CoastRadio” ซึ่งเป็นรายการเพลงที่ให้คนโทร.เข้ามาขอเพลงให้กับคนที่รักตอนผมสตาร์ทรถก็ได้ยินดีเจพูดว่า “เขาขอเพลงนี้เพราะว่าเขารักคุณ...” อีกแล้ว เพลง “Wind Beneatn My Wings” ดังขึ้นมาผมนึกในใจว่าพอได้แล้วน่า มีอก็เอื้อมไปหยิบเทป ดักฟังข้างห้อง เพลงจากกองเทปที่เก็บไว้ในรถ ตอนนั้นมันมีด เลยหยิบเทปอะไรก็ได้ม้วนแรกยัดใส่เครื่องเล่น แล้วก็อีก...ผมอึ้งไปเลย “Wind Beneath MyWings” ครวญกระหึ่มออกจากลำโพง ผมหักรถจอดข้างทางแล้วมองดูเทป ก็เลยจำได้ว่าเอาเทปรวมฮิตบางม้วนที่อัลเบิร์ตอัดไว้มาใส่ในรถเมื่อไม่กี่กันก่อนนี้เอง เทปม้วนนี้เป็นหนึ่งในนั้น ที่เผอิญตั้งหัวไว้ที่เพลงเดียวกันพอดี

เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ย้อนรอยประวัติสาสต์ เมืองกาญจนบุรี


                          เมืองกาญจนบุรีเป็นผีทหารต่างชาติ ทีเสียชีวิตจากการสู้รบและสร้างรางรถไฟไปย้งประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่สอง ศพพวกเขาถูกนำมาฝังที่สุสานของชาวคริสต์มืไม้กางเขนเป็นส้ญล้กษถเของคริสต์ศาสนาผู้เขียนไปตระเวนทำข่าวที่จังหวัดกาญจนบุรีและบางอำเภอได้มีชาวบ้านมาเล่าถึงความเฮี้ยนของผีให้ฟัง แต่ละคนมีประสบการณ์ที่โดนผีหลอกแตกต่างกันไป เพราะเหตุเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวันและเวลา และต่างสถานที่ด้วย จะว่ากันโดยภาพรวมแล้วขึ้นซื่อว่าผี มีความเฮี้ยนน่าเกลียดน่าขยะแขยงทุกตนและชาวบ้านที่เคยโดนผีทหารฝรั่งในสุสานคริสต์หลอก มีอาชีพปันสามล้อรับจ้างเล่าว่า ตลอดเวลา ที่ผู้เล่าปันสามล้อผ่าน สุสานฝรั่งยามกลางคืน มักจะได้กลิ่นเหม็นสาบสาง คล้ายสัตว์
ตายที่เน่ามานาน เครื่องอัดเสียงราคา ลอยมากับสายลม จนผู้เล่าต้องกลั้นลมหายใจไว้ปินใจตัวเองเร่งผ้เท้าปันสามล้อไปให้พ้นจากสุสานฝรั่งแห่งนี้ตอนกลางคืนยามวิกาล ใครผ่านสุสานฝรั่งมักจะเจอดีโดนผีฝรั่งหลอก และผู้เล่าเป็นเหยื่ออีกรายที่โชคร้ายโดนผีทหารฝรั่งหลอกตอนประมาณ ๕ ทุ่มเศษ ขณะกำลังปันสามล้อพาผู้โดยสารสองคนเป็นฝรั่งชาวต่างชาติไปส่งที่จุดหมาย ช่วงที่จอดรับชาวฝรั่งนั้นทั้งสองแต่งตัวดูดี ครั่นมาถึงสุสานทหารนิรนาม ที่เสียชีวิตในสงครามเอเชียมหาบูรพา (สงครามโลกครั่งที่ ๒) ฝรั่งสองคนหน้าตามอมแมมเสื้อผ้าขาดวิ่น มีเลือดเกรอะกรังตามเสื้อตามตัวบอกให้ผู้เล่าจอดรถสามล้อ

ผู้เล่าเผยว่า พอฟังภาษาฝรั่งออกบ้างเล็กน้อย จึงรีบเบรกรถสามล้อคู่ชีพท้นทีวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝรั่งอีกคนยื่นเงินแบงก์ร้อยมาให้ ฝรั่งรายนั้นยังโบกมือไม่เอาเงินทอนจากผู้เล่าด้วย แกนึกกระหยิ่มใจที่ได้เงินจากฝรั่งตั้งร้อยบาท ก่อนจะปันสามล้อผละไปจากที่นั้น แต่อดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับเหลียวไปมองดูฝรั่งสองคนจะไปไหน เพราะละแวกนี้ไม่มีโรงแรมที่พ้กเลย ไหงจึงพากันมาลงกลางคันที่สุสานทหารนิรนามต่างชาติทั้งที่ตกลงจะให่ไปส่งที่สะพานข้ามแม่นั้าแควผู้เล่าถึงกับสะดุ้งโหยง เห็นฝรั่งสองคนเดินหายเข้าไปทางประตูสุสานทหารนิรนาม ซึ่งประตูสุสานไดีปิดลงตั้งแต่ ๖ โมงเย็นแล้ว โดยทางสหประชาชาติ จะจ้างคนไทยเป็นผู้เผีาดูแลสุสานแห่ง นี้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประตูสุสานปิดแน่นหนา แต่ทำไมฝรั่งสองคนนั้นเดินเข้าไปได้อย่างน่าฉงน ด้วยความสงสัยผู้เล่า จึงเลี้ยวรถสามล้อปันย้อนศรกลับมาที่สุสาน ซึ่งอยู่ห่างกันแค่ ๕-๖ เมตรเท่านั้นปันรถสามล้อมาถึงประตูสุสานแกยังเห็นประตูปิดสนิทอยู่จึงลงจากรถสามล้อลงมายืนที่ริมรั้วมองเข้าไปในสุสาน

ผู้เล่าถึงกับผงะตกใจหน้าซีดเหลืองเหมือนไก่ต้ม เห็นฝรั่งสองคนเดินป้วนเปียนกัมๆ เงยๆ ตูอะไรที่หลุมศพ เมื่อฝรั่งเงยหน้าขึ้นหันมามองผู้เล่า เครื่องอัดเสียงยี่ห้อไหนดี  ยังยกมือโบกใหัผู้เล่าอีกด้วย ยุ่งแล้วละสิ! ฝรั่งโรคจิตหรือฝรั่งบ้ากันแน่ ที่มาเดินท่อมๆ อยู่ในสุสาน ที่เต็มไปด้วยหลุมฝังศพทหารนิรนามในยามวิกาลตอนกลางคืนผู้เล่าคิดในใจว่า ฝรั่งสองคนนี้ถ้าจะไม่ใช่คน เมื่อไม่ใช่คนแล้วมันต้องเป็นผีแน่ คิดได้เช่นนี้สมองสั่งงานให้เผ่นไปจากที่นั้น ก่อนที่จะโดนผีฝรั่งหลอกมากกว่านี้ ผู้เล่ารีบหันหลังกึ่งวิ่งมาขึ้นคร่อมอานรถสามล้อ ก่อนจะออกแรงปันรถสามล้อคู่ชีพเผ่นหน้าตั้ง ด้วยใจเต้นระทึกเขย่าขวัญครั้นมาถึงบ้านเอารถสามล้อจอดใต้ชายคา ก่อนจะเปิดประตูมุดเข้าบ้านหย่อนกันลงนั้งบนพื้น ควักเงินในกระเป๋าที่ได้จากค่ารับจ้างผูโดยสารวันนี้เพื่อจะนับว่าได้เงินเท่าไรผู้เล่าถึงกับตกใจผงะอ้าปากค้าง เมื่อเงินที่ฝรั่งให้เป็นค่าโดยสารมานั้นเป็นกระดาษเปล่าๆ แกไม่เชื่อสายตานึกว่าตัวเองตาฝาด หยิบเงินแบงก์ร้อยที่กลาย อัดเสียงเพลง เป็นกระดาษขาวขึ้นมาพิจารณาตูสิ่งที่ปรากฏสายตาผู้เล่าเป็นกระดาษเปล่าจริงๆไม่ใช่เงินแบงก์ร้อยตามที่เห็นเมื่อแน่ใจว่าไม่ใช่เงินแบงก์ร้อยผู้เล่ารีบโยนกระดาษแผ่นนั้นทิ้ง ใจคอไม่สู้ดีเมื่อชายฝรั่งสองคนท่าทึเป็นผู้โดยสารหลอกให้แกมาส่ง ที่ไหนได้ฝรั่งสองคนที่แท้เป็นผี ท้าเอาผู้เล่าขนหัวลุกเกรียว ขณะนั้นหูแกยังแว่วได้ยินเสียงหมาหอนดังมาแต่ไกล เห็นท่าไม่ดีรีบมุดมุ้งเข้านอนกอดเมีย หากยังนั่งทะเล่อทะล่าอยู่คนเดียว ดีไม่ดีผีฝรั่งตานั้าข้าวมานั้งคุยในห้องด้วย มีหวังแกหัวใจช็อกตายแน่


เครื่องอัดเสียง