วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เครื่องดักฟังข้างห้อง กับ ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน ตอนที่ 2

อดีตพลพรรคคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมากหรือโดยทางปฏิบัติแทบจะทั้งหมด ล้วนได้รับการยอมรับกลับเข้าสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมิเกียรติบางท่านก็เป็นนักวิชาการและท่านอื่นๆ ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ บางทีลิงนี้อาจไม่เกิดขึ้นในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทยเท่านั้น บุคลิกภาพของคนไทยอันกอปรด้วยความเมตตา ความเป็นมิตรและความปรับตัวยืดหยุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคิดทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนา จะต้องมีส่วนสำคัญในผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบต่อจิตวิญญาณสังคมไทยประเทศไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการทำให้ทันสมัยส่งผลให้ช่องว่างทางสังคมแผ่กว้างออกไปทุกขณะ สังคมชนบท    กำลังล่มสลาย ขณะที่ในเมืองเกิดการกระจุกตัว เครื่องดักฟังราคา เกิดอาชญากรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง การค้าประเวณี การละเมิดสิทธิเด็ก โรคเอดส์ วิกฤตการณ์ทางสิงแวดล้อม ทำไมพระพุทธศาสนาไทยและความคิดทางจิตวิญญาณจึงไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางคิลธรรมได้ล่ะ?การเข้ามาของลัทธิวัตถุนิยมที่ท่วมท้นโลก ได้มีพลังอย่างรุนแรงและเป็นไปอย่างค่อนข้างฉับพลัน ส่งผลไปในทางปฏิบัติ จนไม่มีสังคมใดจะสามารถต้านทานได้ปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุด ซึ่งได้ทำให้ขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยลดลงคือ การขาดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เรามีบทเรียนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งแล้วว่า  ดักฟังเสียง ปัจเจกบุคคลหรืออารยธรรมใดที่ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ย่อมจะเสือมสลายไปพระพุทธศาสนาไทยได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากรัฐมาตั้งแต่แรกของการเผยแผ่เข้ามาในดินแดนนี้ โดยรวมแล้วคนไทยเรามักเรียนรู้พระ-พุทธศาสนาผ่านทางจารีตประเพณี ซึ่งนั่นอาจจะเพียงพอสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มิการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจำต้องมิการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยภายหลังจากรัฐได้แยกการคืกษาออกจากวัด (Secularization) เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ทั้งระบบปริยัติคิกษาและการคืกษาในระบบโรงเรียนได้กลับกลายเป็นปัญหาขึ้นมา การคิกษาของคณะสงฆ์จะเน้นที่การแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นหลัก โดยละเลยที่จะคิกษาให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในลังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิกษาในระบบโรงเรียนได้ละเลยการทำความเข้าใจและความชาบซึ้งในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไปมาก ความอ่อนแอในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้!ด้ส่งผลให้จิตวิญญาณของพุทธคาสนิกในสังคมไทยลดน้อยลงกระแสการพัฒนาด้านจิตวิญญาณในอนาคตในท่ามกลางความมืดมนก็พอมีแสงสว่างอยู่บ้าง ดังรายละเอียด 5ประการ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
1.    การอุบัติขึ้นของนักปราชญ์พุทธไทยสองท่าน ได้มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสำคัญยิ่งเกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย
2 รูป คือท่านแรก คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้อธิบายคำสอนทางพระ-พุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ด้วยปัญญาญาณ และความกล้าหาญอันสูงส่ง บทบาทของท่านมีความสำคัญเทียบเท่า หรือจะมากกว่าบทบาทของพระพุทธโฆษาจารย์นักปราชญ์ซาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงเมื่อพันปีที่แล้วอีกท่านหนึ่งคือ พระธรรมปีฎก (ประยุทธ์ ปยุต.โต) เครื่องดักฟังออนไลน์ ผู้ซึ่งได้จัดแจงเรียบเรียงหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบในลักษณะที่คนร่วมสมัยจะเข้าใจได้ง่ายผลงานของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านได้กระตุ้นให้เกิดกระแสการเรียนเมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
3.    ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธมีมากขึ้น สมาธิภาวนาเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ในการคืกษาพระพุทธศาสนาการคืกษาแต่เพียงทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการที่จะท่าให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนาได้ ขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนเกี่ยวกับความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับการได้สมาคมกับศูนย์วิปัสสนาที่กำลังก่อตั้งขึ้นในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
4.    การนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพันฟูพัฒนาขุมชนและการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เพื่อเป็นการขจัดปัญหาทางสังคมและการท่าลายสิงแวดล้อมในชนบท อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น